หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ
ICU เด็ก 02-5988889
กลุ่มการพยาบาล 02-5988810 / 8874
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 02-5988702
คลินิกจิตเวช 02-5988822
คลินิกนิรนาม  02-5988809
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 02-5988812
งานธุรการ 02-5988906
งานสารบรรณ 02-5988701
ตึก หู ตา คอ จมูก  2/5 02-5988839
ตึกเด็ก 1 02-5988843
ตึกเด็ก 2 02-5988833
ตึกนรีเวช 02-5988849
ตึกประกันสังคม  2/1 02-5988831
ตึกพิเศษ  2/3 02-5988835
ตึกพิเศษ 1/4 02-5988824
ตึกพิเศษ 2/4 02-5988837
ตึกพิเศษ 4/4 02-5988852
ตึกพิเศษ 4/5 02-5988854
ตึกศัลยกรรมกระดูก 02-5988841
ตึกศัลยกรรมชาย 02-5988845
ตึกศัลยกรรมหญิง 02-5988847
ตึกสงฆ์อาพาธ 02-5988826
ประชาสัมพันธ์ 02-5988706
ประชาสัมพันธ์แล็ป 02-5988754
ผ่าตัด 02-5988891
แผนงาน/ ยุทธศาสตร์ 02-5988704
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 02-5988705
ฝ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 02-5988790
ฝ่ายสุขศึกษา 02-5988817
เภสัชกรรม 02-5988733 /8734
วิสัญญี 02-5988749 / 8892 
เวชกรรมสังคม 02-5988884
ศูนย์Refer 02-5988857
ศูนย์ช่วยเหลือผู้มารับบริการ 02-5988725
ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ UC 02-5988740
ศูนย์ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 02-5988712
ศูนย์เปล 02-5988814 / 8867
ศูนย์สารสนเทศ 02-5988722 / 8732
สวัสดิการสังคม 02-5988918
สำนักงานประกันสังคม 02-5988744-47
ห้อง CT 02-5988681
ห้องกายภาพบำบัด 02-5988894
ห้องการเงิน 02-5988711 / 8775/8765 / 8694
ห้องการเงินผู้ป่วยนอก 02-5988714
ห้องการเงินผู้ป่วยใน 02-5988728
ห้องกิจกรรมบำบัด 02-5988850
ห้องเก็บเงิน ชั้น2 02-5988724
ห้องเก็บเงินนอกเวลา 02-5988752
ห้องเจาะเลือด 02-5988864
ห้องฉีดยา 02-5988806
ห้องฉุกเฉิน 02-5988800 / 8865
ห้องตรวจการได้ยิน 02-5988683
ห้องตรวจตา 02-5988863
ห้องตรวจเบาหวาน 02-5988805
ห้องตรวจประกันสังคม 02-5988879
ห้องตรวจศัลยกรรม 02-5988869
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ 02-5988813 / 8868
ห้องตรวจหู 02-5988862
ห้องตรวจอายุรกรรม 02-5988807
ห้องไตเทียม 02-5988827
ห้องธนาคารเลือด 02-5988756
ห้องบัญชี 02-5988711 / 8789
ห้องบัตร, งานคดี, ประกันชีวิต 02-5988855-6 / 8798
ห้องประชุม / โสตทัศนูปกรณ์ 02-5988721
ห้องฝากครรภ์ 02-5988802
ห้องยา ชั้น2 02-5988723
ห้องยานอกเวลา 02-5988751
ห้องยาผู้ป่วยนอก 02-5988713
ห้องยาผู้ป่วยใน 02-5988727
ห้องวิทยุสื่อสาร 02-5988866 / 8911 /8912
ห้องเวชระเบียนใน 02-5988703
ห้องสมุด 02-5988726
ห้องสวัสดิการสังคม OSCC 02-5988753
ห้องส่องกระเพาะ 02-5988816
องค์กรแพทย์ 02-5988707 / 8708
อัลตราซาวด์ 02-5988873
อาชีวเวชกรรม 02-5988885
อายุรกรรมชาย 02-5988819
อายุรกรรมหญิง 02-5988821
เอ็กซเรย์ 02-5988872