นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ชัยรัตน์ วงศ์วรพิทักษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายภูริต นุชเอี่ยมปภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นางพรทิพย์ คนึงบุตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

แพทย์หญิงลักขณา สุวรรณฤกษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

ทันตแพทย์หญิงสุพินดา สาทรกิจ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ปรีดา ตั้งจิตเมธี
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ