www.pth.go.th

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

 • 1. บริการสุขภาพทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน
 • 2. พัฒนาบุคลากรทุกด้าน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

 • 1. พัฒนาระบบบริการเครือข่าย การเข้าถึงบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ( P&P Excellence)
 • 2. พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (Service Excellence)
 • 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
 • 4. พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพและคุณธรรม (People Excellence)
 • เข็มมุ่ง

 • ยึดถือตามแนวพระราชดำริ
 • พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ